Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

Registrering og velkomst

09:30-10:00 - Registrering og morgenkaffe

10:00-10:10 - Velkommen til Matematikdidaktikkens Dag 2018 ved Uffe Thomas Jankvist, DPU, Aarhus Universitet

10:10-11:10 - Formativ bedömning för ökat lärande - hur kan det se ut i klassrummet?

Torulf Palm, Umeå Universitet Ett stort antal forskningsstudier visar att en formativ klassrumspraktik (formativ bedömning) kan hjälpa elever till betydande lärandeökningar. Det finns dock olika tankar i skolvärlden om vad formativ bedömning egentligen är, och dessa uppfattningar är inte alltid desamma som de forskningen bygger på. Föredraget konkretiserar egenskaper hos formativ bedömning som forskningen visat kan ge ökade elevprestationer.

 

Feedback og udformning af eksaminer 

11:10 - 11:55 - Evaluering i lyst og nød

Arne Mogensen, VIA University College 
Evaluering er en del af god undervisning. Som feedback og dokumentation kan den være det led i en læringsstrategi, der sikrer elever, studerende og læreres refleksion over udbytte og mulig udvikling. Derfor må den tage afsæt i en undervisnings kontekst, være kontinuerlig og finde sted i tide. Krav og forventninger til validitet og reliabilitet betyder, at evalueringen også må være bredspektret og passe til de mål, der styres efter i undervisningsforløb. Med eksempler på evaluering, som elever kan møde i folkeskolen og som lærerstuderende kan møde i lærerstudiet, vil jeg lægge op til debat om mulige former og indhold. Hvilke evalueringsformer giver bedst mulighed for at vurdere og understøtte matematiske kompetencer?

12:00 – 13:00 Frokost i aula

13:00 -13:45 - Udformningen af skriftlige eksamensopgaver i matematik med inddragelse af digitale teknologier

Jonas Dreyøe, Aalborg Universitet, Peter Sars Schewitsch, Professionshøjskolen Metropol & Peter Stege Hansen, Skovlunde Skole afd. Syd
Digitale teknologier anvendes i stadig højere grad af elever og studerende til de skriftlige afgangsprøver og eksaminer. Vi vil i oplægget bruge udvalgte eksempler på opgaver fra folkeskolens skriftlige afgangsprøve, STX’s og læreruddannelsens skriftlige eksamen i matematik, for at eksemplificere nogle af de udfordringer der kan opstå på baggrund af de nuværende opgaveformuleringer. Samt diskutere hvordan disse eksempler kan ændres for, at imødekomme de udfordringer og muligheder digitale teknologier medfører.

Postrepræsentationer og fokus på mundtlige eksamen

13:50 -14:30 - Posterpræsentationer 1. runde i AULA med kaffe

14:30 – 15:15 - Kompetencemål og mundtlig eksamen i matematik

Tomas Højgaard, DPU, Aarhus Universitet 
Den mundtlige eksamen i matematik efter 9. klasse blev genindført i 2013. Det skete bl.a. for bedre at kunne evaluere elevernes besiddelse af matematiske kompetencer. Kan den så det? Og gør den det? Og hvordan kan man indrette undervisning og prøveforløb, så de tilsammen kommer til at understøtte kompetenceorienteret matematikundervisning? Disse spørgsmål bliver diskuteret med afsæt i erfaringer fra forsknings- og udviklingsprojektet KOMPIS og en gennemført evaluering af den mundtlige matematikprøve i juni 2013.

15:15 -16:30 Posterpræsentationer 2. runde i AULA

16:30 Tak for i dag