Aarhus Universitets segl

Nyt om konferencen

Et skridt videre mod en national strategi for fremmedsprogsundervisningen

Vi skal have en snarlig politisk udmelding med klare målsætninger for fremtidens fremmedsprogsundervisning i det samlede danske uddannelsessystem. Så klar lyder en af anbefalingerne i en rapport fra den nationale konference om fremmedsprog på de videregående uddannelser i Danmark, der blev afholdt den 30. april 2012.

Den 19. juni overrakte konferencens to arrangører, dekan Mette Thunø, Aarhus Universitet, Arts og direktør Erik Hygum, VIA University College rapporten til uddannelsesminister Morten Østergaard.

Uddannelsesminister Morten Østergaard takkede for rapporten og understregede igen, at regeringen vil lytte til forslagene fra konferencens deltagere.

- Jeg hæfter mig ved, at der er stor efterspørgsel efter politiske pejlemærker, så der kan trækkes i samme - og i den rigtige – retning. Det er positivt at opleve, at der bliver arbejdet så indgående med det her område rundt omkring i uddannelsessystemet, og jeg vil nu kigge nærmere på, hvordan vi kan være med til at skabe rammerne for en mere struktureret indsats for sprogfagene, sagde udannelsesminister Morten Østergaard.

Foranlediget af konferencen er de to hovedarrangører allerede i gang med at styrke samarbejdet om sprogfagene, og en fælles arbejdsgruppe har allerede barslet med en plan for, hvorledes AU og VIA konkret kan samarbejde om undervisningen i fransk.

Læs hele pressemeddelelsen

Download rapporten "Den nationale konference om fremmedsprog på De
videregående uddannelser i Danmark 30.april 2012. Anbefalinger og ønsker"


Fælles indsats på fremmedsprogsområdet

Danskernes sprogkundskaber skal styrkes, og det skal ske igennem en fælles indsats i hele uddannelsessystemet. Det var udgangspunktet for en konference arrangeret af Aarhus Universitet og VIA University College. Her deltog Uddannelsesminister Morten Østergaard sammen med 120 andre repræsentanter fra blandt andre de videregående uddannelsesinstitutioner, gymnasierne, folkeskolen og de sprogfaglige interesseorganisationer.

Baggrunden for konferencen er en stigende bekymring for, at interessen for sprog er faldet markant, og hvis der ikke gøres en national indsats for at styrke interessen for fremmedsprog, kan det få store konsekvenser for Danmarks fremtidige muligheder for vækst og velfærd i en globaliseret verden. Derfor mødtes uddannelsesinstitutioner landet over fra folkeskolen over gymnasieskolen til de videregående uddannelser for sammen at løfte denne udfordring.


Et godt grundlag for kommende initiativer
”Den nationale fremmedsprogskonference har haft opbakning fra alle inden for fremmedsprogsområdet. Selve konferencen blev arrangeret i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Arts og VIA University College, men udformningen af det omfattende program blev til med deltagelse af og opbakning fra de øvrige sprogudbydende universiteter og professionshøjskoler,” sagde en af konferencens to værter, dekan Mette Thunø, Aarhus Universitet, Arts.

Minister for Forskning, Innovation og de Videregående Uddannelser Morten Østergaard indledte konferencen med at fortælle om regeringens visioner i forhold til fremtidige nationale indsatser. Han understregede vigtigheden af sprog, og at regeringen havde fokus på at lytte til forslagene fra konferencens deltagere i forhold til fremtidige tiltag. 

Sprog er nøglen til verden
I juni 2011 udkom rapporten "Sprog er nøglen til verden". Bag rapporten står en arbejdsgruppe nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Arbejdsgruppens opgave var at afdække fremmedsprogsudbud på landets uddannelsesinstitutioner. I rapporten er der 42 anbefalinger. Det var med udgangspunkt i disse anbefalinger, konferencens deltagere drøftede fire temaer: Hvordan styrker vi sammenhænge og overgange i fremmedsprogsundervisningen i det samlede uddannelsessystem fra folkeskole til universitet? Hvordan får vi skabt et bedre samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner om uddannelser i fremmedsprog? Hvilke centrale og decentrale tiltag er nødvendige for at udvikle og styrke undervisningen i fremmedsprog baseret på den nyeste forskning i sprogtilegnelse? Og endelig hvordan styrker vi tilegnelsen af sproglige og interkulturelle kompetencer i overensstemmelse med samfundets behov?

Konkrete forslag og konkrete handlinger
”Interessen for konferencen har været stor. Der var mere end 170 tilmeldte til 120 pladser. Nu samler vi drøftelser og inputs fra konferencen i en rapport, som vi overdrager til Minister for Forskning, Innovation og de Videregående Uddannelser Morten Østergaard til inspiration for kommende regeringsinitiativer på fremmedsprogsområdet,” fortalte Mette Thunø, der glædede sig over den store arbejdsiver under eftermiddagens sessioner, og de mange gode forslag, der kom ud af dagens gruppedrøftelser.

”Det er vigtigt, at regeringen nu fremlægger konkrete målsætninger for fremmedsprogsundervisningen i det danske uddannelsessystem. Jeg frygter, at hvis ministeren ikke gennemfører reformer nu, der kan give bedre rammer for fremmedsprogsundervisningen, så mister vi en enestående chance for at fremtidens elever og studerende kommer til at tilegne sig flere fremmedsprog på et højt niveau udover engelsk. Gør vi ikke noget nu, mister vi chancen for at uddanne de næste generationer til at kunne begå sig i et globaliseret samfund og medvirke til for eksempel at styrke det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, sagde Mette Thunø.”

Oplæg fra konferencen kan hentes på http://konferencer.au.dk/fremmedsprog

Kontakt
René Dybdal Pedersen, Dekansekretariatet Arts, E-mail: rdp@teo.au.dk, Tlf.  5133 2497     

 

 

 


Seneste nyt om konferencen

Medio april: Mark Stokholm er blevet moderator for hele konferencen. Læs mere om ham under program

30. marts: Det er ikke længere muligt at tilmelde sig konferencen.

Se oplægsholdere på eftermiddagens sessioner

Session 1
Organisering og implementering af sprogindlæring fra folkeskole til universitetet – vertikale sammenhænge i uddannelsesstrengen
Oplægsholder: Anne Holmen, Københavns Universitet

Session 2
Fremmedsprogssamarbejde på tværs af videregående uddannelser (universiteter og professionshøjskoler)
Oplægsholder: Elsebeth Jensen, uddannelseschef for læreruddannelsen, VIA

Session 3
Organisering og implementering af fremmedsprogsundervisning i det samlede uddannelsessystem baseret på forskningsbaseret sprogdidaktik
Oplægsholder: Teresa Cadierno, professor på Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Session 4
Fremmedsprogsundervisning i relation til aftagere
Oplægsholder: Simon Hansen, Communication Manager, Dansk Mode og Textil

 


Interview: Forskningsbaseret viden og helhedsorienteret indsats

Line Møller Daugaard, er leder af Videncenter for Sprog, Læsning og Læring VED VIA University College. Hun er engageret i den nationale sprogkonference. Hun mener, at vi skal etablere et videnskredsløb, der åbner for nye samarbejdsflader i uddannelsessystemet:

”Et godt eksempel er den aktuelle diskussion om engelskundervisning allerede fra 0. eller 1. klasse i stedet for som i dag fra 3. klasse, og hvorvidt det er en god eller en dårlig idé. Det er jo et spørgsmål, der vedrører flere led i uddannelsessystemet. Vi skal se på, hvordan den tidligere engelskundervisning udfoldes i skolen og opleves af lærere og elever. På professionshøjskolerne skal vi uddanne kompetente engelsklærere, der kan løfte opgaven med tidligere og bedre engelskundervisning, og vi skal sørge for, at de kandidater, der uddannes i sprogfag fra universiteterne, er dygtige formidlere af deres fag. For at kunne gøre det, har vi brug for forskningsbaseret viden – en forskning, som med fordel kan udfoldes i et samarbejde mellem skoler, professionshøjskoler og universiteter.”

Line Møller Daugaard understreger, at der er brug for en helhedsorienteret indsats, hvor alle led arbejder sammen. Problemerne kan ikke isoleres, og løsningen skal gå på tværs af hele uddannelsessystemet.


Interview: Øget samspil og kulturel indsigt

Sven Halse er lektor i tysk ved Institut for Æstetik og Kommunikation ved Aarhus Universitet og uddannelsesleder for tysk og de romanske sprog. Han er en af kræfterne bag sprogkonferencen.

”Det er vigtigt, at universiteterne fortsat uddanner dygtige sprogfolk, der kan sikre vores samfund en velkvalificeret arbejdskraft med indgående kendskab til andre sprog og kulturer. I en verden hvor landene kommer stadig tættere på hinanden, er der tilsvarende brug for, at vi kan tale kvalificeret sammen, og at vi lærer hinandens kulturer bedre at kende.”

Sven Halse peger på to væsentlige grunde til at styrke fremmedsprogsundervisningen på universiteterne:

”Vi kan tale om en samfundsmæssig værdiøgning – vi får kompetente folk, der kan øge vores samspil med de omkringliggende lande. Og så er der den individuelle værdiøgning, der gennem uddannelsessystemet åbner for, at nye generationer får adgang til kulturel indsigt.”

Studerende får klare profiler
En del sprogfag på universiteterne har haft meget lav søgning de seneste 10 år. Og på flere universiteter har man været nødt til at nedlægge flere de mindre sprogfag – sågar fransk og italiensk. Et af problemerne bag lav søgning og frafald er, at de studerende ikke umiddelbart kan se hvilken profession de uddanner sig til, (bortset fra underviser), når de læser et sprogfag på universitetet, og derfor vælger de det fra. Det har man nu taget konsekvensen af på AU:

”Vi har udviklet en ny struktur, der indebærer, at de studerende vælger en profil – fx kulturformidler, entrepreneurship eller kommunikation. Man specialiserer til en vis grad, rettet mod et jobsegment, men stadig uden at lave professionsuddannelser. Jeg mener, det er en helt rigtig prioritering.”

Nationalt sprogcenter kan styrke fremmedsprog
For at styrke interessen for fremmedsprog, fremmedsprogsundervisningen og –forskningen og især sammenhængen mellem de to  anbefaler alle arrangørerne bag konferencen, at vi i Danmark, ligesom i Norge og en række andre europæiske lande, etablerer et nationalt fremmedsprogscenter.

”I sådan et center kan institutioner, der udbyder og bruger undervisning og forskning i fremmedsprog finde hinanden. De kan søge konsulenthjælp til deres projekter, og hvad de ellers har af brug for af erfaringsudveksling med andre inden for feltet af fremmedsprogsaktører, alt sammen til gavn og glæde for de unges sproglæring,” siger Sven Halse.