Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Workshops

Workshops

Pædagogisk arbejde i udsatte boligområder v/ adjunkt Kirsten Elisa Petersen og lektor Niels Rosendal Jensen

I workshoppen præsenteres aktuelle diskurser om ghettoer og minoriteter, etniske som danske. Formålet med præsentation er at afmystificere den løbende debat om ghettoer og minoriteter i almindelighed og det pædagogiske arbejde i særdeleshed. Dernæst vil vi præsentere det teoretiske og metodiske grundlag for en aktuel undersøgelse af pædagogisk professionalisme i de særlige praksisformer, som synes at høre med til udsatte boligområder. På baggrund heraf fremlægges nogle empiriske fund som diskuteres med deltagerne.

Kommunikation med det mindste barn v/videnskabelig assistent Ole Henrik Hansen

I denne workshop undersøger vi praksisformer, der bidrager til at kommunikere med børn i vuggestuer og dagpleje. Børn kan være komplicerede at aflæse. Deres udtryksformer er individuelle, og vi kan som udgangspunkt ikke se det lille barns tanker og intentioner, de er skjult i barnets krop. Menneskets sansebårne biologiske intuition og evnen til at aflæse og genkende emotioner i den andens kropslige udtryk, kan dog hjælpe os godt på vej også i det pædagogiske arbejde.

Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, v/ph.d.-stipendiat Lone Svinth

Med udgangspunkt i LUDVI projektet går denne workshop tæt på samspillet mellem pædagoger og børn i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. I lyset af det øgede fokus på læring i daginstitutioner, er det vigtigt at reflektere og diskutere læringsyn, og hvorledes børns deltagelse og læring understøttes i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter. Med udgangspunkt i pædagogens bidrag til samspillet inviteres workshopdeltagerne til diskussion af børns deltagelse og læringsmuligheder i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling v/ videnskabelig assistent Anders Skriver Jensen

I denne workshop gives der inspiration til hvorledes leg og literacy kan forbindes og der vil være inspiration til hvordan pædagogisk personale kan ’se’, skabe og handle på hverdagens potentiale for sprogstimulering og literacy-læring. Workshoppen bygges på praktiske eksempler fra to danske forskningsprojekter kombineret med viden fra dansk og international forskning i literacy, leg og læring. Deltagerne vil desuden blive inviteret til fælles dialog og diskussion om literacy-pædagogikkens faldgruber og muligheder.

Organisatorisk læring og facilitering af læreprocesser i daginstitutioner v/ professor mso Bente Jensen, lektor Ulrik Brandi og lektor Ib Ravn

Med afsæt i forskningsprojektet VIDA giver denne workshop viden om, hvordan et organisatorisk lærings- og social innovationsperspektiv på danske dagtilbud kan bidrage til at give en dybere forståelse af, hvordan børns trivsel, læring og inklusion fremmes. Workshoppen ser bl.a. på hvad optikkerne ”organisatorisk læring” og ”social innovation” kan tilføre pædagogik og ledelse samt den praktiske træning i facilitering af innovation og læreprocesser, møder og forældreinddragelse, som 80 institutionsledere modtog.

Krop - at tale om og kropsliggøre en professionskompetence om krop og bevægelse v/lektor Mia Herskind

I denne workshop er vi undersøgende overfor hvordan den voksne indgår i, oplever og forholder sig til læreplanstemaet krop og bevægelse som en professionel, der ikke blot har en faglig interesse i temaet, men også involverer sig på en kropslig sanselig måde. Temaet Krop og Bevægelse henviser til børnenes fysiske aktivitet, motorik, og sanselige kropslige oplevelser i såvel de indendørs som de udendørs rum. Hvilke professionskompetencer og forholdemåder udfordres og hvad kan bidrage til en bæredygtig pædagogik om det kropslige-bevægelsesmæssige?

Æstetiske erfaringer og livstemaer i børns hverdag v/lektor Sven-Erik Holgersen og pædagog og cand.pæd.Alice Kjær

Hvordan kan børns æstetiske erfaringer iagttages, og hvordan hænger de sammen med mere omfattende livstemaer såsom at være eller blive sig selv, at være alene og sammen med andre, at bearbejde det ukendte, etc.? Workshoppen fokuserer på, hvordan man kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde med udgangspunkt i sådanne spørgsmål. Efter en kort præsentation af forskningsperspektivet, som ligger til grund for workshoppens tema og eksempler fra en aktuel undersøgelse inddrages workshoppens deltagere i en drøftelse af, hvordan det beskrevne fokus kan have betydning for pædagogiske praksisser med børn.

Uddannelse af fremtidens dagsinstitutionsledere – hvad kan vi lære af de norske erfaringer? v/ lektor Hanne Knudsen og professor mso Dorthe Staunæs

Det norske masterprogram ’nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnhager’ kan være et prisme for den danske virkelighed og frempege daginstitutionens kerneopgave, ledelsesudfordringer og uddannelsesbehovet for ledere af den type velfærdsorganisationer. På baggrund af vores evaluering af det norske program spørger vi til de aktuelle krav til en daginstitutionsleder, og hvordan man kan få bedre begreber for de typer af uddannelse og vidensdannelse, som sættes i værk for at skabe bedre ledelse i daginstitutioner?

Professionel identitet, institutionskultur og pædagogers kvalitetsarbejde v/ adjunkt Bjørg Kjær

Vi tager udgangspunkt i nogle af de udfordringer der kan være ved at sætte forskningsmæssige indsigter og analyser i spil i pædagogisk praksis. Vi vil blandt andet beskæftige os med de vanskeligheder der er knyttet til forholdet mellem symbolsk og praktisk mesterskab i pædagogisk arbejde. Vi vil også fokusere på fænomenet hjemmeblindhed og problematikken omkring hvordan vi evaluerer handlinger i stedet for intentioner. Deltagerne vil blive inddraget i en diskussion om hvor vidt og hvordan forskning om problemer i praksisfeltet kan indgå i professionelles (praktikeres) kvalitetsarbejde.

Workshop om forældreinddragelse i dagtilbud v/professor Peter Berliner og lektor Dorte Kousholt

Workshoppen tager afsæt i VIDA projektet, der har som mål at fremme socialt udsatte børns læring og trivsel i et inkluderende miljø, dvs. i de sammenhænge, hvor børnene befinder sig til dagligt. I workshoppen vil der bl.a. blive diskuteret centrale begreber (fx resiliens) og præsenteret resultater fra kvalitative studier (VIDA+), der udforsker hvordan dagtilbuddene arbejder med forældreinddragelse i forhold til børns læring og trivsel. Workshoppens deltagere inddrages gennem øvelser og fælles diskussion.