Aarhus Universitets segl

Oplæg og seminarer

Program

Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver

v/ Erik Arendal, specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet 

Dette års konference er den 10. i rækken af Ordblinde- og it-konferencer, der startede i 2001. Med dette oplæg introduceres konferencen med et overordnet perspektiv på udviklingen og anvendelsen af læse- og skriveteknologi (LST). Oplægget giver et kort historisk tilbageblik og sætter fokus på udviklingen af de teknologiske muligheder og på de ændrede pædagogisk/didaktiske tanker og praksis i anvendelsen af teknologien fra ”it-rygsække” til få ordblinde elever til i dag, hvor LST som læringsredskab ikke kun er for ordblinde elever eller studerende.

Taligenkänning (tale til tekst) som skrivteknologi för elever med läs- och skrivsvårigheter – fungerar det?

Oplægget vil foregå på svensk

v/ Åsa Wengelin, professor, Göteborgs Universitet, Sverige

Att skriva är den största och mest bestående utmaningen för de flesta personer med läs och skrivsvårigheter. Det är en stor ansträngning för dem att producera text och deras texter blir ofta korta och innehåller många fel. De får också ofta sämre kvalitetsbedömningar. Utifrån kognitiva modeller över skrivprocessen – som vanligen tar sin utgångspunkt i hypotesen om kognitiv kapacitet – är en av förklaringarna till detta att elever med läs- och skrivsvårigheter inte automatiserat stavningen och att den därmed stjäl kognitiva resurser från högre nivåer av textproduktionen. Deras skrivande borde kunna underlättas med skrivteknologier såsom stavningskontroll, ordprediktion eller taligenkänning, forskning om effekterna av dessa för elever med läs- och skrivsvårigheter saknas.

I det pågående forskningsprojektet ”Att skriva är silver och tala guld ¬– eller?” har vi låtit elever med och utan läs- och skrivsvårigheter diktera texter med hjälp av ett taligenkänningsprogram och sedan jämfört dessa med texter de skrivit för på tangentbord. Resultaten visar att de dikterade texterna innehåller färre stavfel men att de för övrigt inte skiljer sig från de tangentbordskrivna. Därför har vi nu fortsatt med en interventionsstudie där eleverna både får lära sig mer effektiva sätt att använda taligenkänningen men även får en chans att utveckla skrivstrategier. I mitt föredrag kommer jag att rapportera från båda de här studierna och särskilt diskutera vilka elever som gynnas mest av att få diktera sina texter.

Særlige vilkår til prøver og eksamener i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelse

 

v/ Camilla Sebelin, Pædagogisk konsulent

v/ Mathias Gulmann, Pædagogisk konsulent

v/ Emilie Normark Sørensen, Fuldmægtig

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet


Konsulenter fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil præsentere gældende regler og pege på begrænsninger og muligheder for de særlige vilkår der gælder for ordblinde elever i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelse

Undervisningspotentiale i LST?

v/ Stine Fuglsang Engmose, ph.d., adjunkt, Professionshøjskolen Absalon.

Læse- og skriveteknologi er i høj grad blevet tilgængelig for alle elever og kan derfor anvendes af mange lærerne som læringsredskaber i den almene undervisning. Selvom der er mange potentialer, som kan tegnes op, så ved vi meget lidt om effekten af at inddrage LST i den almene undervisning. I oplægget tager jeg afsæt i resultater, observationer og tendenser fra ph.d.-projektet, med titlen ’(IT)-støttet børnestavning, studier af børnestavnings rolle i den tidlige skriftsproglige udvikling’ (Engmose, 2019), samt erfaringer fra tidligere udviklingsprojekter. Med det afsæt peger jeg på, at sammenhæng mellem formålet med at anvende LST, og måden vi anvender teknologien på, kan være en potentielt afgørende faktor for, om vi anvender LST på en måde, så teknologien understøtter, at vi når undervisningens formål.

Seminarer om eftermiddagen:

Seminarrunde 1  -  kl. 13.15 – 14.05

Ved tilmelding skal der vælges mellem ét af 4 følgende seminarer. OBS: Der skal vælges ét seminar i hvert af de to seminarunder.

Læseteknologi i projekt Læsesucces for ordblinde børn i grundskolen

 

v/ Minna Nørgaard Bruun, adjunkt, Københavns Professionshøjskole

v/ Daniel Ramus Andersen, mentor og lærer i projekt Læsesucces, Asgård Skole

 

Seminaret præsenterer udvalgte erfaringer og fund i relation til læseteknologi midtvejs i projekt Læsesucces for ordblinde børn.  

Projektet er særlig målrettet ”dobbeltudfordrede børn”, det vil sige ordblinde børn fra socialt udfordrede familier, og inddrager både barnets familie, de nære fagprofessionelle omkring barnet samt konsulenter og fagpersoner. I alt deltager 144 dobbeltudfordrede børn. 

 Det ordblinde barn og dettes faglige og sociale behov er hele tiden i centrum i projektet. Målet er, at alle voksne omkring barnet udvikler faglige og pædagogiske redskaber, så de kan sikre barnet varigt forbedrede muligheder for at deltage i skole- og samfundsliv. 

 I dette seminar vil vi fokusere på mentorernes og børnenes arbejde med de teknologibaserede læsestrategier i praksis. Projektets arbejdsgruppe har udarbejdet et afdækningsredskab til at vurdere børnenes teknologibaserede læsestrategier, og vi vil præsentere de foreløbige resultater fra baseline og erfaringer fra projektet om anvendelsen af afdækningsredskabet. 

SPS og LST i ungdomsuddannelse

v/ Sanne Skovgaard Madsen, EUD og SPS-koordinator, Skanderborg-Odder Center for uddannelse. 

Seminaret vil præsentere organiseringen af SPS-indsatsen på ”Skanderborg-Odder Center for Uddannelse” med særlig fokus på implementering og anvendelse af LST i undervisningen. Udover at fokusere på elever med ordblindhed er der på centret fokus på anvendelse af LST for en bredere målgruppe af elever og principielt af så mange undervisere som muligt.

I oplægget vil jeg vise eksempler på, hvordan vi organiserer og operationaliserer arbejdet med specialpædagogisk støtte (SPS) på Skanderborg-Odder Center for Uddannelse (SCU). Vi anser SPS-arbejdet som en helhed, der består af et komplekst samspil af enheder fra hele skolens organisation. Væsentligt er at hver funktion arbejder selvstændigt, men med forståelse for den overordnede opgave som er, at alle skolens elever der har behov for læse- og skriveteknologi, modtager støtte af kompetente undervisere. Tænker vi hver funktion som tandhjul, er det disse tandhjul, der tilsammen driver tandhjulene for hver af uddannelserne EUD, HF og HHX, der igen driver tandhjulet ”SPS-indsatsen for SCU”.

Jeg vil inddrage praktiske eksempler på, hvordan vi griber opgaven an, samt hvordan vi har udviklet et registreringssystem, der kan håndtere den administrative del af SPS-opgaven samtidig med, at systemet er et pædagogisk godt redskab. I forhold til det pædagogiske og didaktiske arbejde vil jeg tage udgangspunkt i EUD-uddannelserne, hvor vi har beskæftiget os med implementering af LST fra reformens start og indtil i dag, hvor teamets undervisere naturligt inddrager LST og studiestøtte i alle fag. Vi har udover elever med ordblindhed et stort fokus på, hvordan vi kan støtte fonologisk usikre elever bl.a. ved oplæsning og læsestrategier generelt. Desuden vil jeg komme ind på, hvordan vi arbejder med SPS på skolens øvrige uddannelser, forskelle mellem uddannelser samt betydningen af disse for den operationelle tilgang.

Vi arbejder i teamet med en helhedsforståelse af den enkelte klasses udfordringer, og det er vores oplevelse, at SPS-arbejdet skaber gode relationer og en bedre fastholdelse af eleverne.

LST - Apps og programmer til FGU og voksenuddannelser

OBS: Dette seminar er fuldt booked, og der er lukket for tilmelding

v/ Heidi Kynde, ordblindekoordinator, FGU Holstebro
v/ Kamma Dencker, lærer og PD med fokus på LST og læse- og skrivevanskeligheder

 

 

Med et stadigt ekspanderende udvalg af kvalitets-LST, kan man spørge, hvordan vi som undervisere af unge og voksne ordblinde, skal forholde os til den megen læse- og skriveteknologi, der viser sig som mulighed.

Hvordan kan denne kompleksitet kan gøres ’spiselig’ således, at både ordblinde – og især lærere tør give sig i kast med LST.

Hvordan kan LST anvendes og bygge ovenpå de i forvejen brugbare læse- og skrivestrategier, man som ordblind har opnået i sin skolegang eller arbejdsliv?

Hvordan anspores unge og voksne til at opdage kvaliteten ved at bruge LST i job og uddannelse, så de tager LST’en til sig og dermed bliver selvhjulpne vha. de mange muligheder, som findes?

Hvordan kan vi som ordblindelærer; læse- og SPS-vejledere være den ordblindes ressourceperson i søgen efter de gode LST-strategier?

Seminaret, der vil tage udgangspunkt i ovennævnte refleksioner og give et konkret bud på apps, funktioner og programmer som er brugbare for undervisere og ordblinde elever i FGU og voksenuddannelser. Med et "workshop"-lignende indhold om bl.a. konkrete apps, opfordres deltagerne til at medbringe egne tablets og smartphones.

Uddybende om Heidi Kynde: 17 år som efterskolelærer på Farsø efterskole for ordblinde og 4 år som ordblindeunderviser på VUC Holstebro. Fra 1. august 2019 ordblindekoordinator på den forberedende grunduddannelse i Holstebro (FGU).

Uddybende om Kamma Dencker: Lærer på Farsø Efterskole siden 2008. Pædagogisk diplom fra 2018 med titlen ”Dysleksi- og læsevejleder for unge og voksne med særligt fokus på læse- og skriveteknologi”.

Særlige vilkår til prøver og eksamen – praksis i grundskole og ungdomsuddannelse

v/ Hanne Mette Kristensen, læsekonsulent, Kompetencecentret for Læsning, Aarhus Kommune

v/ Anja Bols Slåttvik, Ordblindekoordinator, hf i Nørre Nissum

 

Seminaret vil præsentere organisering og erfaringer fra grundskole og ungdomsuddannelse og består af to oplæg samt dialog med deltagerne.

Grundskole, v/Hanne Mette Kristensen

Kompetencecenter for læsning vejleder skolerne i Aarhus i at afvikle prøver på særlige vilkår – for elever i svære læsevanskeligheder og elever i specialklasser. Med primært fokus på ordblinde elever gives der i oplægget eksempler på, hvordan forskellige folkeskoler organiserer prøverne og alt det, der går forud. Systematik og koordinering er væsentligt for at skabe gode rammer for prøverne. Ligeledes gives eksempler på, hvordan vejledere og lærere kan arbejde med at klæde eleverne på til det selvstændige arbejde, som prøverne forudsætter. 

Ungdomsuddannelse v/Anja Bols Slåttvik

I oplægget vil jeg meget kort beskrive et forløb på hf i Nørre Nissum, der er særligt tilrettelagt for ordblinde elever. Forløbet er organiseret, så det understøtter elevernes udvikling til at blive kompetente og selvstændige LST-brugere i alle fag på hf med henblik på at styrke deres eksamensstrategier og teknikker.

Med udgangspunkt i de regler der er fastsat af Styrelsen for Undervisning og kvalitet, vil jeg I oplægget også beskrive de særlige vilkår, vi tilbyder de ordblinde elever til eksamen, hvor vi er meget optaget af problematikken omkring at kunne give de ordblinde elever lige muligheder for at besvare opgaven uden at ændre på bedømmelsesgrundlaget for prøven. På trods af, at eleverne deltager i et særligt tilrettelagt forløb, vil meget af vores praksis kunne overføres til andre ungdomsuddannelser.

Seminarrunde 2   -  kl. 14.35 – 15.25

Ved tilmelding skal der vælges mellem ét af 4 følgende seminarer. OBS: Der skal vælges ét seminar i hvert af de to seminarunder.

LST som kvalificerende redskab for alle elever i grundskolen

 

v/ Johanne Sand-Nielsen, læsekonsulent, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune 

v/ Hanne Mette Kristensen, læsekonsulent, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune

 

LST som kvalificerende redskab i en inkluderende praksis

Vi vil på seminaret give en række eksempler på, hvordan LST kan bruges som kvalificerende redskab i en inkluderende praksis.

Som tema i skolens læsebånd for alle elever! Kan LST anbefales til elever i modtagerklasser? Til elever med sammensatte vanskeligheder? 

Med mange års erfaring fra praksis med brugen af læse-skriveteknologi som kvalificerende redskab for ordblinde, har vi bidraget til forskellige pilotprojekter.

På seminaret vil vi ud over at give konkrete nedslag fra projekterne invitere til debat.

Undervisning af unge Ordblinde - med LST:

v/ Anja Bols Slåttvik, Ordblindekoordinator, hf i Nørre Nissum

v/ Karen Elise Krogh, lærer, hf i Nørre Nissum

Seminaret præsenterer, hvordan ordblinde elever kan stilladseres til at finde både deres faglige og sociale stemmer i klassen mundtligt og skriftligt, så de er klædt på til selvstændig brug af LST.  

At have en faglig stemme er en forudsætning for elevens selvstændighed og faglige mestring. Dette seminar peger blandt andet på lærerens didaktiske overvejelser over arbejdsprocesser, der går forud for elevens anvendelse af LST.

På seminaret drøftes konkrete metoder, som støtter ordblinde i at opdage og øve læringsstrategier, hvor nyt fagligt ordforråd og nye fagområder opbygges og fastholdes.

I danskfaget møder I eksempler inspireret af dialogisk undervisning, hvor eleven bliver bevidstgjort om ordforrådet i fagsproget. Eksemplerne fører til en fælles drøftelse på seminaret af den ordblinde elevs udvikling af sprogbevidsthed forankret i elevens væren i verden. 

I engelskfaget præsenteres et eksempel på, hvordan man kan planlægge et forløb som inkluderer elevens brug af LST med henblik på udtaletræning og arbejde med kvaliteten i ordforråd.

I forhold til den ordblinde elevs skriftlighed fremhæves kunsten at skrive langsomt med LST. I præsenteres for metoder, hvor der arbejdes intensivt og langsomt med opbygning af fagsprog og tekststruktur. Det er metoder, som kan overføres til alle genrer. Seminaret peger på vigtigheden af elevens ejerskab over individuelle LST-strategier i det faglige arbejde.

LST i et didaktisk og praktisk perspektiv på FGU

 

v/ Lene Bang Christensen, Ordblinde- og SPS-koordinator, FGU Midt-Vest, Herning

v/ Vivi Vitting Ottosen, Ordblinde- og SPS-koordinator, FGU Sydøstjylland

”Jamen, de bruger det jo ikke alligevel” – Det er en sætning, vi hører fra vores kolleger om ordblinde elever og deres brug af LST. Vi er optagede af, hvordan vore ordblinde elever bedst og mest funktionelt, i alle undervisningssammenhænge, kan anvende deres LST. Eleverne har adgang til LST, men har behov for støtte, opmuntring og vejledning før de finder det frem og/eller bruger det.

Den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede i august 2019. FGU henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. En stor procentdel af eleverne på FGU er ordblinde. Det er hensigten at alle elever på FGU tilbydes et helhedsorienteret og ordblindevenligt undervisningsmiljø. I seminaret vil vi tage udgangspunkt i de erfaringer, vi har gjort os i vore to FGU-institutioner. Vi vil komme med et bud på hvordan man kan tilrettelægge ordblindeindsatsen i FGU.

Seminaret vil omhandle den didaktiske, pædagogiske, og konkrete anvendelse og implementering af LST i forskellige undervisningssammenhænge – både målrettet støtte og inklusion af ordblinde elever, men også målrettet mere generelt for alle elever i undervisningen. Udgangspunktet og fokus vil være på anvendelse af LST i FGU sammenhæng, hvor begge oplægsholdere nu er ansat, men perspektiverne vil være relevante for såvel de øvrige ungdomsuddannelser og voksenuddannelser.

Uddybende om Lene Bang Christensen: Uddannet cand.mag. i audiologopædi. 7 års erfaring som ordblindelærer og -vejleder. Først på Herning HF og VUC. Fra 1. august 2019 ansat på FGU Midt-Vest.

Uddybende om Vivi Vitting Ottosen: Uddannet lærer og ordblindunderviser. 13 års erfaring med specialundervisning og undervisning af ordblinde unge, som ikke var parate til ordinær ungdomsuddannelse. Senest på Den Kombinerede Ungdomsuddannelse (KUU). Fra 1.august 2019 ansat på FGU Sydøstjylland

Talegenkendelse (Tale til tekst) i undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelse.

 

v/ Mikael Stensgaard Nielsen, konsulent, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune

v/Maximus Riisgaard Christensen, student fra Odder Gymnasium 2021 og Gustav Stokholm, elev på HF i Viby fra august 2021

På seminaret vil Mikael sammen med to tidligere elever fra Kompetencecenter for Læsning præsentere, hvordan eleverne konkret og fortsat anvender tale til tekst i undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelse. Seminaret sætter fokus på de udfordringer og muligheder, som tale til tekst giver for lærerne i undervisningen og for elevernes konkrete anvendelse og udbytte af tale til tekst programmer.

Afsluttende oplæg i plenum:

Tilgængelige undervisningsmaterialer

v/ Sebastian Pinto Bonnesen, Fuldmægtig, Digitaliseringsstyrelsen

v/ Søren Bjerring, Chefkonsulent, Digitaliseringsstyrelsen

Lov om Webtilgængelighed finder anvendelse på myndigheder- og offentligretlige organers websteder, og stiller krav til tilgængeligheden af det indhold som medarbejdere lægger på deres websted. Kravene gælder også alle offentlige uddannelsesinstitutioner og det faglige indhold som lærere og undervisere uploader til intranet eller læringsplatforme.

Oplægget omhandler myndighedernes overordnede ansvar, herunder hvad lærere og andre fagpersoner på uddannelsesområdet skal være opmærksom på og gøre, for at sikre tilgængelige undervisningsmaterialer for alle elever, herunder også de ordblinde.