DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oplæg og workshops

Keynotes


Konventionalisering og kreativitet

En gentænkning af literacypædagogikken i sprogligt mangfoldige klasserum

Helle Pia Laursen, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

Hvis folkeskolens læse- og skriveundervisning skal gentænkes med den sproglige diversitet for øje, er der brug for at bringe literacy- og flersprogethedsforskningen i tættere kontakt med hinanden, og der er brug for at holde fast i en faglig nysgerrighed og pædagogisk opmærksomhed på de sociale betydningsdannelsesprocesser, der er knyttet til at lære og bruge flere sprog. I min præsentation vil jeg lægge op til en sådan gentænkning. Jeg vil diskutere de pædagogiske konsekvenser af et fremherskende skel mellem forskningstraditioner, knyttet til literacy og sproglig diversitet, og jeg vil  – med afsæt i Tegn på sprogs teoretiske fundering i socialsemiotikken og i resultater fra projektet – reflektere over, hvad der skal til for at videreudvikle læse- og skriveundervisningen i sprogligt mangfoldige klasserum på en måde, der tager højde for den sproglige variation blandt eleverne og kan bidrage til at gøre alle elever til kompetente og kreative sprogbrugere.

Språk og læring på tvers av fag

En gjennomtenking av arbeid med fag i språklig mangfoldige klasserom

Lise Iversen Kulbrandstad, professor, Høgskolen i Innlandet, Norge

Skolene i de skandinaviske landene står i en sterk monolingval tradisjon. Tradisjonelt har det betydd at elevenes og samfunnets språklige mangfold ikke har vært sett eller vektlagt, og at fagundervisningens utgangspunkt i en alderstilpasset førstespråksbeherskelse av skolespråket ikke har vært problematisert.  Dokumentasjonen fra Tegn på sprog illustrerer med all tydelighet behovet for å utfordre en slik tradisjon og gjentenke hvordan dagens og morgendagens skole- og klasseromspraksiser kan utformes for å sikre alle elever utdanning av høy kvalitet. Det vil si utdanning som tar hensyn til de ressurser de bringer med seg, som styrker deres kunnskaper og ferdigheter, deres faglighet og som utruster dem med nye måter å tenke, analysere og forstå verden på. Jeg vil her konsentrere meg om utfordringer knyttet til det å lese og lære på tvers av skolens fag og tar  opp temaer som litterasitetspraksiser, leseforståelse og lesestrategier i lys av det språklig mangfoldige klasserommet.   

Hvad gælder som tekster i det flersprogede klasserum?

En gentænkning af tekst- og sprogvalg i sprogligt mangfoldige klasserum

Line Møller Daugaard, docent, VIA University College

Når skolens læse- og skriveundervisning skal gentænkes i lyset af sproglig diversitet, er tekstvalget i klasserummet et oplagt omdrejningspunkt. I denne præsentation stiller jeg derfor spørgsmålet Hvad gælder som tekster i det flersprogede klasserum? Mulige svar finder jeg i nedslag i undervisningsforløb og øvrige aktiviteter i Tegn på sprog gennem hele skoleforløbet, som har det til fælles, at de har udforsket potentialet i at bringe forskellige typer tekster på andre sprog end dansk i spil i skolens undervisning – i danskundervisningen og i andre fag, på forskellige måder og med forskellige mål.

Workshops 


Ord på nye veje – at skabe rum for leg med sprog i danskundervisningen

Birgit Orluf, lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Skolegruppen i Odense har gennem årene blandt andet haft fokus på at undersøge hvordan elevernes umiddelbare fascination af at lege med sprogets betydningspotentiale og dermed sprænge sprogets traditionelle grænser kan blive et særligt omdrejningspunkt for undervisningen i dansk.  Og hvad sker der i det sprogligt mangfoldigt klasserum når der skabes rum for elevernes viden om samt erfaringer og eksperimenter med sprog i det danskfaglige arbejde? I denne workshop foretager jeg tre nedslag i undervisningsforløb fra henholdsvis 2. klasse hvor vi arbejdede med talemåder om følelser og krop, 4. klasse hvor vi arbejdede med ord på nye veje i Børnenes Ænsyklopædi og 9. klasse hvor vi arbejdede med at skabe nye ord og betydning inden for og uden for lyrikkens rammer. De tre nedslag udforsker på hver sin måde potentialet i at arbejde med sprogets betydninger i et flersproget perspektiv, og der lægges op til diskussion af det videre arbejde med danskundervisning i et klasserum med sproglig diversitet.

At tale om at tilegne sig fag og sprog

Winnie Østergaard, lektor, VIA University College

I arbejdet i skolegruppen Aalborg har vi gennem årene på forskellige måder arbejdet med at ’gå meta’, dvs. i forløbene rammesat situationer hvor eleverne på forskellig vis får mulighed for at drøfte og blive bevidste om hvordan de er i gang med at tilegne sig sprog og fag. Hvad gør man for at forstå det man læser (dansk 2. klasse), hvilke erfaringer man har med at tilegne sig engelsk og eventuelle andre sprog (engelsk, 4. klasse), hvilke udfordringer har man som andetsprogstalende når man skal læse korrektur på en tekst (dansk, 6. klasse), og hvordan udtrykker man sig når man besidder faglig viden om et emne (biologi og idræt, 7. klasse). Drøftelserne har fundet sted som klassesamtaler, på hold, i grupper og i dialog med en lærer. Workshoppen tager udgangspunkt i nedslag i situationer fra forskellige forløb suppleret med eksempler fra øvrige skolegruppers forløb. På baggrund heraf inviteres deltagerne til en drøftelse af hvordan man kan forstå arbejdet med metabevidsthed om sprog- og fagtilegnelse og gribe det an.

Ekspertpositioner og deltagelse

Lone Wulff, lektor, professionshøjskolen KP

I workshoppen præsenteres forløb, hvor eleverne får varierede ekspertpositioner i deres arbejde med at undersøge og udvikle sprog og tekster. De bliver f.eks. positioneret som eksperter i sprogbrug på sociale medier, som eksperter i familiehistorie og som eksperter i sprog. Jeg vil sætte fokus på, hvad der sker med elevernes investering og deltagelse i de pågældende literacyaktiviteter og på den baggrund invitere til en drøftelse af, hvordan alle elevers erfaringer og sproglige ressourcer kan være et aktiv i literacyundervisningen især på mellemtrin og i udskoling.

Literacypraksisser og teknologi i det sprogligt mangfoldige klasserum

Uffe Ladegaard, Lektor, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

I denne workshop vil jeg sætte særligt fokus på flersprogede elevers literacypraksisser omkring teknologi uden for og inden for skolen. Jeg vil i workshoppen give eksempler fra forskningsaktiviteter og undervisningsforløb over de 10 år, vi har fulgt eleverne, hvor vi har fået indblik i nogle af elevernes digitale literacypraksisser. Vi har her observeret, hvordan elevernes praksisser går på tværs af grænser, og hvordan de kreativt blander modaliteter, sprog, andre semiotiske systemer og forskellige teknologier. Elevernes literacypraksisser omkring teknologi giver anledning til en drøftelse af, hvad eleverne opfatter som gyldige literacypraksisser i skolen, og hvordan vi kan åbne op for nogle af disse praksisser i fagenes læse- og skriveundervisning.

At strække elevernes sprog og sproglige repertoire: Når lokale erfaringer får nyt liv i nye sammenhænge

Tina Mohr Nickelsen, projektmedarbejder Langmarkskolen og Step10, Horsens Kommune

I første halvdel af projektperioden i Tegn på sprog har jeg som lærer og læsevejleder været en del af skolegruppen i Aarhus, og herefter har jeg været konsulent og projektmedarbejder, først i Aarhus Kommune og siden i Horsens Kommune. På tværs af disse sammenhænge har arbejdet med at strække elevernes sprog og samlede sproglige repertoire stået centralt. Denne workshop sætter fokus på, hvordan centrale fund og erfaringer fra arbejdet i skolegruppen har dannet afsæt for mit videre arbejde med at gentænke læse- og skriveundervisningen i flersprogede klasser – først internt på skolen, så internt i Aarhus Kommune og senest i udskolingen i Horsens Kommune. I denne proces har jeg i tæt samarbejde med lærere afsøgt og fundet nye muligheder, men også oplevet modstand og udfordringer. Med afsæt i nedslag i disse gentænkningsprocesser lægger jeg op til en drøftelse af de muligheder og udfordringer, der opstår, når lokalt forankrede erfaringer skal omsættes og gentænkes i nye sammenhænge.