Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og workshops

Program

09.30
Velkomst ved institutleder Claus Holm

09.35
Præsentation af dagens program ved professor mso Charlotte Ringsmose  

09.40
Kald og kundskab - glimt af pædagogernes viden gennem mere end 100 år ved ekstern lektor Søs Bayer

10.20
PAUSE

10.40
(Skole)parathed og forældresamarbejde ved lektor på DPU og forsker ved Center for Daginstitutionsforskning Bjørg Kjær

11.20
Skoleparathed – tre forskellige tilgange ved professor Niels Egelund

12.00
FROKOST

13.00
Workshops

14.00
KAFFEPAUSE

14.30
Digitale redskaber kan understøtte barnets lærings- og dannelsesproces ved lektor emeritus Carsten Jessen

15.10
Udvikling af åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje ved adjunkt Lone Svinth

15.50
Afrunding ved professor mso Charlotte Ringsmose

16.00
Tak for i dag

 

Workshops

Overgang fra børnehave til skole v/professor mso Stig Broström

I denne workshop fremlægges en igangværende undersøgelse om overgangen fra børnehave til skolen set fra et barneperspektiv. Oplægget bygger på børneinterview af 32 fire-femårige børns syn på børnehave og skole. Måske viser data, at børn i løbet af foråret opnår en dybere forståelse af hvad skole er. Børnene interviewes i to omgange henholdsvis december 2015 og april 2016 og det er planen at sammenlign undersøgelsen med svarene fra amerikansk undersøgelse med et tilsvarende fokus og design.


Daginstitutionen i lyset af livslang læring, konkurrencestat og globalisering: Muligheder og faldgruber! v/professor mso John Benedicto Krejsler

OECD, EU og andre transnationale organer sidder i stigende grad med, når dagsordenen for ’førskole’, uddannelse og velfærd skal sættes nationalt. Vidensøkonomien stormer frem, og også børnehaven kobles til forestillinger om økonomisk vækst, uddannelsesstrategier og livslang læring. Leg trænges tilbage som dominerende keyword til fordel for læring i børnehaven, som bliver til dagtilbud. Denne workshop inviterer til diskussion om, hvorledes den professionelle og andre kan få blik for såvel muligheder som faldgruber i denne udvikling.


Mere læring i dagtilbud? v/professor mso Charlotte Ringsmose

Dagtilbudsområdet i Danmark bygger på en læringsforståelse, hvor børn udvikler sig og lærer i kontekster gennem omsorg, leg og aktiviteter, der er motiverende for børnene. Workshoppen belyser følgende spørgsmål: Skal vi have mere læring i de danske dagtilbud?  Hvordan vi kan fortsætte med at udvikle og sætte en dagsorden for den dansk nordiske socialpædagogiske tilgang? Hvilke udfordringer og problematikker står vi over for? Hvilke udfordringer tilstræber læringsdagsordenen at give svar på? hvordan kan disse imødekommes?


Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud med sociale normeringer v/professor mso Bente Jensen

Det er stadig en udfordring at skabe vidensbaserede praksisforandringer, på måder så alle børns læring og trivsel styrkes samtidig med, at der arbejdes med inkluderende læringsfællesskaber i dagtilbud for 3-6 årige børn. På workshoppen præsenteres et casestudie af 18 dagtilbuds arbejde med denne problematik. Der lægges vægt på at præsentere praksisnære resultater, der konkret viser, hvordan det rent faktisk er lykkedes at omsætte forskningsbaseret viden i nye pædagogiske tiltag i Københavnske institutioner med sociale normeringer på måder, som kommer alle børn til gode.  På workshoppen får deltagerne lejlighed til at reflektere over og diskutere de positive resultater, men også de udfordringer, der viser sig.


Daginstitutionspædagogens faglighed(er) i nye læringsregimer” v/lektor ved UCL og ph.d. stipendiat ved AU Christina Haandbæk Schmidt

Med daginstitutionsområdets integration i uddannelsespolitikken bliver læring og kompetence dominerende terminologier i bestemmelserne af den gode pædagogik og den gode pædagog gennem konstante og samtidige reformer af daginstitutionsområdet og pædagoguddannelsen. Den uddannelsespolitiske dagsorden medfører nye muligheder og begrænsninger, som det bliver nødvendigt at reflektere i forhold til pædagogens faglighed og praksis. På workshoppen præsenteres fire pædagogpositioner, der kan forstyrre standardiserede opfattelser af pædagogisk faglighed. Workshopdeltagerne inviteres til en diskussion af pædagogens faglighed.


 

Legen tilbage øverst på dagsordenen v/lektor Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Legen er trængt tilbage i disse år - både i forhold til hvad vi mener, er vigtigt at arbejde med (politisk) og i forhold til hvor bevidst der arbejdes med legemiljøet i daginstitutionen. De ting hænger sammen. Workshoppen handler om, hvordan vi kan sætte legen tilbage øverst på dagsordenen, for hvad der er vigtigt at arbejde med i daginstitutionen - og at det er vigtigt for børnenes trivsel, læring og udvikling, at vi gør det. Der tilbydes en metode til at forbedre legemiljøer i institutionen: i det fysiske miljø og i forhold til at arbejde med legemanuskripter, der sikrer alle børn i gruppen, fælles erfaringer at lege ud fra.


Didaktik i vuggestue og dagpleje v/post doc. Anders Skriver Jensen

På workshoppen præsenteres udvalgte resultater fra aktionsforskningsprojektet Barnet i Centrum 1, hvor dagplejere, pædagoger, ledere og konsulenter på tværs af Danmark samarbejdede om at tænke, diskutere og udvikle didaktiske perspektiver på vuggestue- og dagplejepraksis.


Børneperspektiver, inklusion og forældresamarbejde v/lektor Dorte Kousholt

I denne workshop inviteres deltagerne til at reflektere over, hvordan udforskning af børnenes perspektiver på deres hverdag og sociale liv i institutionen kan inddrages i arbejde med inklusion og forældresamarbejde.

Der tages afsæt i forskning om børns perspektiver og sociale fællesskaber  - og eksempler på hvordan det at kigge med og fra  børnene på institutionens praksis kan give nye perspektiver på børns vanskeligheder og sociale muligheder. En sådan viden om børnenes fællesskaber i institutionen er værdifuldt i samarbejde med forældre  - som i udgangspunktet har begrænsede muligheder for indblik i børnenes sociale liv, men kan inddrages i forhold til at bakke op om det.